0
عطا مکس XXL
48,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکاي برگر XXL
48,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XXL
53,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرگودا ،
0
ابر عطا L
21,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا
0
عطامکس XL
32,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکای برگر XL
32,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XL
31,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا
0
دورافیل XL
37,900 تومان
استیک گوشت ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا
0
عطافيلوس XL
23,900 تومان
فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا
0
چیزبرگر XL
29,900 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطاويچ XXXL
69,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
چيزبرگر L
21,900 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطافيلوس L
18,900 تومان
فیله مرغ ،قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا
0
دورافیل L
26,900 تومان
استیک گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا
0
عطامکس L
25,900 تومان
برگر ، فیله مرغ، پنیرگودا
0
اسکای برگر L
25,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
عطامستر ژامبون L
17,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، فلفل دلمه ای ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
عطامستر بیف L
19,900 تومان
رست بیف ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطامستر فیلوس L
18,900 تومان
فیله مرغ، فلفل دلمه ای ،پنیرگودا ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف L
28,900 تومان
رست بیف ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف L
25,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا مخصوص L
20,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیرموزارلا
0
پیتزا جامائیکایی L
20,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس L
22,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا هارمونیک L
19,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیرموزارلا
0
برگر سوخاری L
21,900 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر L
20,900 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
فیله استریپس L
19,900 تومان
5 تکه فیله سوخاری
0
سیب زمینی
6,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
0
سیب زمینی و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا
0
سالاد کلم
2,500 تومان
کلم و هویج با سس
0
سالاد فصل
4,000 تومان
کاهو ، خیار ، گوجه
0
سالاد سزار
12,000 تومان
کاهو ، نان تست ، فیله مرغ ، پنیر چدار
0
قارچ سوخاری
6,000 تومان
قارچ سوخاری شده
0
کمبو یکنفره
8,900 تومان
سالاد کلم ، سیب زمینی ، نوشیدنی یکنفره
0
نان سیر
6,900 تومان
نان ، سیر
0
پیشنهاد کمبو 2
23,900 تومان
پیتزا مخصوص L ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
پیشنهاد کمبو 1
18,900 تومان
چیزبرگر M سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
عطافيلوس M
14,900 تومان
فیله مرغ ،فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا
0
اسکای برگر M
16,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
چیزبرگر M
15,900 تومان
برگر، قارچ ، پنیر گودا
0
عطا مکس M
16,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیر گودا
0
ابر عطا M
16,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا
0
دورافیل M
17,900 تومان
استیک گوشت ،فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا
0
برگر سوخاری M
16,900 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر M
15,900 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
پیتزا مخصوص M
11,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا مخصوص XL
32,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف M
15,900 تومان
رست بیف ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف XL
39,900 تومان
رست بیف ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف M
13,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف XL
37,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی M
11,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی XL
32,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس M
11,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس XL
33,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک M
9,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک XL
24,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
هپی میل
18,900 تومان
انتخاب یکی از غذاهای پیتزامخصوص Mیا چیز برگر M ، سیب زمینی ، آبمیوه و جایزه
0
چیزبرگر XXL
48,900 تومان
برگر ، قارچ ، پنیر گودا
0
رست بیف M
16,900 تومان
رست بیف ، قارچ ، پنیرگودا
0
رست بیف L
23,900 تومان
رست بیف ، قارچ ، پنیرگودا
0
رست بیف XL
37,900 تومان
رست بیف ، قارچ ، پنیرگودا
0
پیتزاچهارفصل L
24,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ ، پپرونی ، ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
پیتزاچهارفصل XL
36,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ ، پپرونی ، ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا ، مخلوط سبزیجات
0
عطامستر چیک بیف L
19,900 تومان
رست بیف ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا ، پنیر موزارلا
جمع کل :   0   تومان