0
عطا مکس XXL
43,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکاي برگر XXL
43,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XXL
48,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرگودا ، پنیر موزارلا
0
ابر عطا L
19,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطامکس XL
29,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکای برگر XL
29,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XL
27,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
دورافیل XL
33,900 تومان
استیک گوشت ، ژامبون گوشت ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطافيلوس XL
21,900 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
چیزبرگر XL
25,900 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطاويچ XXXL
69,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
چيزبرگر L
18,900 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطافيلوس L
16,900 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
دورافیل L
20,900 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطامکس L
22,900 تومان
برگر ، فیله مرغ، پنیرگودا
0
اسکای برگر L
22,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
عطامستر ژامبون L
15,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، فلفل دلمه ای ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
عطامستر میت L
17,900 تومان
استيک گوشت ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطامستر فیلوس L
16,900 تومان
فیله مرغ، فلفل دلمه ای ،پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
پیتزا رست بیف L
25,900 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا چیک بیف L
23,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا مخصوص L
19,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیرموزارلا
0
پیتزا جامائیکایی L
18,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس L
20,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا هارمونیک L
17,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیرموزارلا
0
هپی میل 1
16,900 تومان
پیتزا به همراه سیب زمینی ، آبمیوه و جایزه
0
برگر سوخاری L
19,900 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر L
18,900 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
فیله استریپس L
18,900 تومان
5 تکه فیله سوخاری
0
هورنیدو L
12,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
هورنیدو XL
18,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
سیب زمینی
6,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
0
سیب زمینی و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا
0
سالاد کلم
2,000 تومان
کلم و هویج با سس
0
سالاد فصل
5,000 تومان
کاهو ، خیار ، گوجه
0
سالاد سزار
11,000 تومان
کاهو ، نان تست ، فیله مرغ ، پنیر چدار
0
قارچ سوخاری
6,000 تومان
قارچ سوخاری شده
0
کمبو یکنفره
7,900 تومان
سالاد کلم ، سیب زمینی ، نوشیدنی یکنفره
0
نان سیر
6,900 تومان
نان ، سیر
0
پیشنهاد کمبو 2
22,900 تومان
پیتزا مخصوص L ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
پیشنهاد کمبو 1
16,900 تومان
چیزبرگر M سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
عطافيلوس M
10,900 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
اسکای برگر M
14,900 تومان
برگر ، ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
چیزبرگر M
13,900 تومان
برگر، قارچ ، پنیر گودا
0
عطا مکس M
14,900 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیر گودا
0
ابر عطا M
12,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
دورافیل M
14,900 تومان
استیک گوشت ، ژامبون گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
هورنیدو M
9,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
برگر سوخاری M
14,900 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر M
12,900 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
پیتزا مخصوص M
10,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا مخصوص XL
29,900 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف M
13,900 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف XL
39,900 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف M
12,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف XL
35,900 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی M
9,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی XL
29,900 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس M
10,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس XL
30,900 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک M
8,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک XL
21,900 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
هپی میل 2
16,900 تومان
برگر به همراه سیب زمینی ، آبمیوه و جایزه
0
چیزبرگر XXL
43,900 تومان
برگر ، قارچ ، پنیر گودا
0
عطامستر چیک بیف L
17,900 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
جمع کل :   0   تومان